Odbijeno izdvajanje sredstva za Dom mladih u Zenici!

Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Zenica uputio je Službi za budžet i finansije amandman na Prijedlog budžeta Grada Zenice za 2016. godinu. SDP-ovi vijećnicu su zatražili da se u budžetu predvide sredstva za izgradnju Doma mladih ili rekonstrukciju postojećih objekata u ovu svrhu, i to u iznosu od 200.000,00 KM.

Obrazloženje:

Već odavno postoji potreba za izgradnjom novog ili rekonstrukcijom postojećih objekata u Gradu Zenici koji bi mogli zadovoljiti potrebe mladih. Mladi Grada Zenice su još davno izrazili potrebu za jednim ovakvim objektom u kojem bi se pored svakodnevnih aktivnosti i okupljanja mladih mogli održavati i koncerti, sajmovi, izložbe, priredbe i druge manifestacije.           Grad kao što je Zenica zaslužuju jedan ovakav objekat koji će biti centar okupljanja mladih.

Služba za budžet i finansije odbila je ovaj prijedlog sa obrazloženjem da su aplicirali kod TIKA-e (Turske agencije za obnovu i razvoj) za veća sredstva.

GRADSKO VIJEĆE SMANJUJE BUDŽETSKA DAVANJA ZA KULTURU

U utorak, 24. novembra 2015. godine, održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Zenice.

Od 11 predloženih tema najviše pažnje dato je raspravi o o Nacrtu budžeta Grada Zenice za 2016. godinu.

Predsjednik kluba SDP-a, Mirsad Čivić, je postavio pitanje kreatorima Nacrta Budžeta vezano za troškove nadzora nad komunalnim poslovima koji su, kako je upozorio Čivić „povećani mada je jasno da je obim istih značajno smanjen“.

Adekvatnog odgovora na postavljeni upit predstavnici opozicije (SDP_a) nisu dobili pa je Nacrt Budžeta usvojen i upućen u javnu raspravu u narednih 15 dana.

Koliko će javna rasprava uticati na zahtjev SDP-ove predstavnice u Vijeću Grada Slavice Hrnkaš ostaje nepoznanica jer se Nacrt čini „zakovanim“ po mjerilima predlagača. Naime, Hrnkaš je u osvrtu na raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, te kulture upozorila i podsjetila na nedavno potpisani Sporazum o sufinansiranju kulturnih institucija od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu na koji je stavljen i potpis Grada Zenice što je kao viječnica podržala. Međutim, istovremeno je izrazila neslaganje sa smanjenjem planskih sredstava za kulturu u nacrtu budžeta za 2016. godinu za zeničke kulturne institucije.

Hrnkaš je u stvari još jednom podcrtala generalni stav SDP-a vezan za štetu koju nanosi štednja u kulturi.

Poučeni ranijim iskustvima o prenamjeni i zamjeni namjene zemljišta predstavnici SDP-a su istupom Mirsada Čivića oko rješenja o pretvaranju dijela javne površine u građevinsko zemljište, tražli da se uz ovaj dokument prilože i neophodni podaci o ZK izvatku zbog kojeg je ova tačka dnevnog reda skinuta sa prošle sjednice zasjedanja vijeća. I u ovom slučaju vijećnici SDP-a su ostali u (uobičajenoj) manjini glasajući „suzdržano“.

Viječnićka pitanja iz kluba vijećnika SDP-a postavili su Slavica Hrnkaš i Almir Babajić.

Slavica je upitala da li je provedena odluka ombudsmena za ljudska prava o poništenju odluke o imenovanju Nadzornog odbora JP ViK Zenica i da li su ispoštovane preporuke koje je dao ombudsmen? Prema mišljenju ombudsmena o pomenutom slučaju prekršene su zakonske odredbe o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Vijećnik Almir Babajić je upoznao Gradsko vijeće i nadležne službe gradske uprave sa problemom slijepih i slabovidnih osoba u Gradu Zenici, a koje je potpisalo Udruženje slijepih građana Zenice. U ime više od 180 članova, ovo Udruženje ističe kako oni ne mogu zbog stepena invaliditeta koristiti GGM, odnosno onemogućen im je prijelaz preko pješačkih prijelaza i kružnih tokova koji su mnogo udaljeni jedan od drugog. Oni mole s tim u vezi da Gradska uprava poduzme odgovarajuće korake, a i sami su spremni da se uključe u rješavanje ovih problema.

Vlada ZDK se poigrava sa zdravljem građana Kantona!

Nova Vlada Zeničko-dobojskog kantona odmah nakon formiranja krenula je u instaliranje svojih podobnih kadrova na odabrane funkcije unutar javnih ustanova. Među prvim bila je Kantonalna bolnica Zenica (KB Zenica) u koju su postavljeni stranački nestručni kadrovi, koji sada odlučuju o zdravlju građana Kantona.

Aktuelna vlast optužuje bivši Upravni odbor i menadžment bolnice za nerad i nezakonitosti u radu.

Bivši UO rekontruisao nekoliko odjela, povećao topli obrok i plate

Podsjećamo, da su za vrijeme bivšeg UO rekonstruisani odjeli opće, abdominalne hirurgije, te formiran odjel vaskularne hirurgije. Rekonstrukcija hirurgije omogućila je da se u našoj bolnici počnu raditi najsloženiji operativni zahvati do nivoa eksplantacije organa.

Najbolji primjer nečijeg rada i nerada ogleda se u tome da je do sada najjeftiniji aparat za anesteziju koštao 115.000 KM, dok je bivši UO nabavio čak šest aparata za ukupnu sumu od 360.000 KM, ili 60.000 KM po jednom komadu.

Kada je riječ o radnicima u bolnici, topli obrok je povećan za 5 KM, plata specijalizantima za 10 do 15 procenata, i to sve za nepune dvije godine.

Prvi potez novog UO bolnice bio je protuzakonita smjena VD direktora i imenovanje stranačkog kandidata, dok je još uvijek trajala konkursna procedura za izbor direktora na puni mandat.

Današnji Upravni odbor je nezakonito imenovan, te su sve odluke zakonski nevažeće.

Izbor direktora bolnice je nelegalno poništen.

VD direktor sebi odobrava i uplaćuje sredstva za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta, dok drugim aplikantima ne odobrava ništa.

Sudske odluke se ne poštuju, a naročito one donesene u radno pravnim sporovima i odlukama o dugu.

I pored zahtjeva načelnika službi za prijem novih ljekara, direktor još nije zaposlio niti jednog, ali je zaposlio stranačke „vojnike“ u uslužni servis i ostale nemedicinske dijelove Kantonalne bolnice.

Pitanje je, koliko ćemo još gledati ovakvo stanje i ne raditi ništa!

PR TIM Gradske organizacije SDP BIH Zenica

Uspjeh kadrova SDP BiH Zenica: Mladen Simić

U časopisu “Poštar” koji izdaju JP BH Pošte iz Oktobra 2015. objavljen je članak o Centru pošta Zenica i direktoru Mladenu Simiću, predsjedniku GO SDP BiH Zenica. U ovom članku je napisano mnogo o radu Mladena Simića, te je okarakterisan kao najuspješniji direktor JP BH Pošte. U nastavku prenosimo kompletan članak.

Simić Mladen 1

Simić Mladen 2

Simić Mladen 3Simić Mladen 4Simić Mladen 5

Recent Entries »