ODGOVOR GRAĐANIMA: Zašto smo bili protiv predloženog budžeta Grada Zenice za 2016. godinu

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Zenice, održanoj 29.12. 2015. godine na dnevnom redu se našlo nekoliko tačaka od kojih je najviše pozornosti privukao Nacrt programa rada vijeća za 2016. godinu, Prijedlog budžeta Grada Zenice za 2016. godinu, Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva Grada Zenice,  kao i Informacija o azilu za napuštene životinje za teritorij Grada Zenice.

Vijećnica Slavica Hrnkaš dala je nekoliko primjedbi  na ponuđeni  Nacrt Programa rada vijeća za 2016. godinu, gdje je između ostalog tražila da se u 2016. godini razmatra i informacija o dosadašnjoj realizaciji projekta izgradnje plinske eletrane KTG. Od 2013. godine klub vijećnika SDP traži da ova informacija bude u programu rada ali nažalost ona nikada nije bila na dnevnom redu. Vijećnica Hrnkaš je zatražila da se u program rada uvrsti i informacija o realizaciji ugovora sa firmom Sahva koja je dobila posao sanacije deponije Rača. Osim gore pomenutih prijedloga predloženo je i da se u 2016. godini održi tematska sjednica vezana za problem grijanja u gradu, da se planira cjelovita informacija zajedno sa strategijom za JP Zenicatrans i JP Parking servis, a iz oblasti društvenih djelatnosti  da se  uvrsti kreiranje Strategije za razvoj predeškolskog odgoja i obrazovanja, Strategija kulturne politike Grada Zenice za period 2016-2022 kao i Informacija o projektima i programima za mlade u 2015 godini.

Na Prijedlog budžeta Grada Zenice za 2016 godinu klub vijećnika SDP-a je u zakonom predviđenom roku uložio amandmane na isti. Služba za budžet i finansije Grada Zenice je odbila četiri predložena amandmana (Transfer za podršku međureligijskom vijeću, Transfer za izgradnju Doma mladih u Zenici, Transfer namjenjen za užinu djeci osnovnoškolskog uzrasta korisnicima stalne socijalne pomoći i Subvencija troškova utroška optimalne količine vode i naknade za kanalizaciju za osobe u stanju socijalne potreba, Transfer za podršku školama sporta za djecu i osposobljavanje dvorane papirna). Prihvaćen je samo  amandman za povećanje stavke za uređenje i popravku infrastrukture  na izletištu Smetovi.

Vijećnik Almir Babajić je zatražio da se  vijeće pojedinačno izjasni  o predloženim  amandmanima SDP-a. I nakon glasanja amandmani nisu dobili potrebnu većinu te je klub vijećnika SDP-a glasao protiv Budžeta Grada Zenice za 2016 godinu. Moramo naglasiti i to da su pojedini vijećnici koji dolaze iz SDA stranke kao i pojedini „nezavisni“ vijećnici glasali protiv amandmana koji su imali isključivo socijalni karakter.

U Izvještaju o zdravstvenom stanju stanovništva Grada Zenice u 2014. godini, vijećnica Hrnkaš je tražila da komisija za društvene djelatnosti , proširena sa stručnim ljudima, donese prijedloge mjera koje može uraditi Grad Zenica za poboljšanje stanja zdravlja stanovništva.

Viječnićka pitanja su postavili vijećnici Šemso Mujić koji je pitao kada će biti sanirana cesta Nemila-Orahovica? Vijećnica Dalila Suljić je postavila pitanje:“ Zašto kola hitne pomoći nisu na raspolaganju stanovnicima Nemile poslije 15 sati? Vijećnik  Almir Babajić je tražio hitnu sanaciju ceste Gračanica-Pehare koja trenutno služi kao alternativni ulaz u grad za vrijeme radova na Blatuškoj petlji.

PR TIM GO SDP BiH Zenica